Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Seniora- Rusinowa w Wałbrzychu   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.domseniora-rusinowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.05.2014 r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26 listopada 2020 r.

Strona przeanalizowano i sprawdzono na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1. na poziomie AAA (zgodnie z załącznikiem nr 1 do z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.)

Do sprawdzenia użyto programu:

 1. ANDI (Accessible Name and Description Inspector),
 2. https://sitereport.netcraft.com/
 3. https://achecker.ca/ WACG 2.0 AAA
 4. http://checkers.eiii.eu/  99,52%
 5. https://validator.w3.org/

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji na stronie za pomocą czytnika ekranu NVDA.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe.
Stwierdzono błędy w strukturze nagłówków
Niektóre strony mają wadliwe kontrasty
Stosowane są skany dokumentów

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na CSM i stylach CSS.

Treści niedostępne

 1. niektóre pliki pdf są niezgodne
 2. drobne błędy przy zmianie tekstu
 3. zagnieżdżanie nagłówków – śledzenie nagłówków h2 jest nieprawidłowe.
 4. kilka linków nie zawiera treści ani tytułu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-03

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 58-308 Wałbrzych, Osiedle Górnicze 19Atel. 74 84 46 865,
e-mail: domseniorarusinowa@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,  00-090 Warszawa, email: biurorzecznika@brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA

Dom Seniora – Rusinowa zapewnia dostępność informacyjno-komunikacyjną w następującym zakresie:

 1. posiadamy przygotowany zespól pracowników ( asystentów) do zapewnienia obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
 2. gwarantujemy obsługę w przyjaznym otoczeniu, również w miejscu wyciszenia,

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA