Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Dokument do pobrania: „Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r”


Zamówienia publiczne w trakcie procesu:

Brak


Zamówienia publiczne zakończone:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego”

http://bip.domseniora-rusinowa.pl/zamowienia-publiczne/