Przetarg catering 2019 II

DRUGI PRZETARG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dom Seniora-Rusinowa jako zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2018, poz. 1986)

Otwarcie ofert na:
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW DOMU SENIORA-RUSINOWA w WAŁBRZYCHU na 12.04.2019 roku na godz. 10.30 nie odbyło się, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym niniejsze postępowanie zostało unieważnione.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 331 200 PLN Brutto.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW DOMU SENIORA-RUSINOWA w WAŁBRZYCHU

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Nr nadany przez Zamawiającego: ZP/2/2019

Opis przedmiotu zamówienia    

  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodniowych posiłków   dla  50 mieszkańców Domu Seniora- Rusinowa w Wałbrzychu z uwzględnieniem diet, na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
  2. Całodzienne wyżywienie składa się z 4 posiłków, a dla osób z dietą cukrzycową- z 5.
  3. Rzeczywista liczba posiłków w ramach zamówienia będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  7. Przedmiot zamówienia według kodu: CPV 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, CPV 55520000-1 usługa dostarczania posiłków.

 Termin wykonania zamówienia

           Od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.

Dokumenty do pobrania