wezwanie do odbioru depozytu

Wałbrzych, dnia 09.02.2022

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu wzywa spadkobierców zmarłego mieszkańca:

Pana/Pani

DZIĘGLEWICZ ZOFIA

/imię i nazwisko mieszkańca

Michał, Antonina

/imiona rodziców/

Do odbioru depozytu pozostawionego przez w/w mieszkańca

Na depozyt składają się:  ŚRODKI PIENIĘŻNE

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wydany spadkobiorcom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, bądź zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego wydanego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobiorców w terminie trzech lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dn.18.10.2006 r. (Dz.U. Nr 208, poz.1537 z 21.11.2006 r. z późn. zmianami) o likwidacji niepodjętych depozytów.